image
cart
image
cart

Statute

Regulamin korzystania z Serwisu oraz Aplikacji mobilnej Medu


 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

  1. Przedmiot Regulaminu. Niniejszy dokument określa zasady i warunki korzystania przez Klienta z Aplikacji oraz Serwisu oraz stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Aplikacji, Serwisu, składania Zamówienia, realizacji Usług, uprawnienia Konsumenta oraz przedsiębiorcy na prawach konsumenta do odstąpienia od Umowy, a także zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
  2. Usługodawca. Podmiotem świadczącym Usługi na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie jest Medu sp. z o.o., z siedzibą w Dukli, 38-450 Dukla, ul. Żwirki i Wigury 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000786677, NIP: 6842653556, e-mail: contact@joinmedu.com.
  3. Sposób i forma udostępnienia Regulaminu. Aktualna treść Regulaminu jest publikowana w Aplikacji oraz Serwisie Usług pod adresem joinmedu.com/pl-pl/regulamin. Regulamin jest dostępny dla wszystkich, również przed zawarciem Umowy. Regulamin w wersji obowiązującej na dzień złożenia Zamówienia jest wysyłany Klientowi w postaci pliku PDF jako załącznik do wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia Umowy.
  4. Wymóg akceptacji Regulaminu. Umowy są zawierane i realizowane na warunkach określonych w Regulaminie. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem zawarcia i wykonania Umowy. Korzystanie z Aplikacji oraz Serwisu wymaga przestrzegania obowiązujących w nim zasad.
  5. Wymóg potwierdzenia zapoznania się z Polityką Prywatności. Klient zobowiązany jest do złożenia oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z Polityką Prywatności regulującą zasady przetwarzania danych osobowych Klienta. Oświadczenie winno zostać złożone przed złożeniem Zamówienia, a także przed dokonaniem rejestracji Konta w Aplikacji lub Serwisie.
  6. Uprawnienia konsumenckie. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 2. DEFINICJE

  Przez określenia użyte w Regulaminie należy rozumieć:
  1. Usługodawca - Medu sp. z o.o., z siedzibą w Dukli, 38-450 Dukla, ul. Żwirki i Wigury 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000786677, NIP: 6842653556, e-mail: contact@joinmedu.com realizująca Usługi oraz Usługi elektroniczne opisane w Regulaminie.
  2. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba fizyczna mająca ukończone 15 lat i jednocześnie nieukończone 18 lat, która dostarczyła w formie elektronicznej wypełnione oświadczenie od przedstawiciela ustawowego, potwierdzająca zgodę przedstawiciela na zawarcie Umowy, zmierzająca do zawarcia Umowy lub zawierająca Umowę.
  3. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni świątecznych.
  4. Formularz zamówienia – Usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Aplikacji oraz Serwisie Usług umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności przez dodanie Usług do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy, w tym płatności.
  5. Konto (Klienta) – Usługa elektroniczna oznaczona imieniem, adresem e-mail i hasłem (ciąg znaków alfanumerycznych i diakrytycznych oraz specjalnych) podanymi przez Klienta, stanowiącymi zbiór zasobów w systemie Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Klienta, w tym dane o Kursach Klienta, statusie Konta (aktywne/nieaktywne) oraz dane o płatnościach. Złożenie Zamówienia może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem założonego Konta. Zarejestrowanie Konta wymaga podania imienia i nazwiska, adresu e-mail, statusu (uczeń/uczennica, student/studentka, lekarz/lekarka, zawód medyczny inny niż lekarz) oraz ustanowionego hasła. Możesz także zarejestrować się za pośrednictwem Google lub Apple. W celu złożenia zamówienia Klient podaje dodatkowo nazwisko, adres rozliczeniowy oraz numer telefonu. Opcjonalnie, Klient może także podać nazwę i numer NIP firmy w celu otrzymania faktury VAT. Zalogowanie do zarejestrowanego Konta wymaga podania adresu e-mail oraz ustanowionego do Konta hasła. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Aplikacji oraz Serwisu Usług następuje za pośrednictwem jednego Konta umożliwiającego m.in. zarządzanie składanymi zamówieniami na Usługi. Złożenie Zamówienia na Usługi wymaga uprzedniego utworzenia Konta.
  6. Usługi – odpłatne usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Aplikacji, w szczególności obejmujące usługi dostępu do Kursów.
  7. Kurs - jedna z odpłatnych Usług, polegająca na udostępnieniu szkolenia na wskazany temat, składającego się z modułów wskazanych w Opisie, obejmującego także materiały dodatkowe, takie jak ćwiczenia i quizy.
  8. Regulamin – niniejszy Regulamin Usług określający prawa i obowiązki Klienta i Usługodawcy.
  9. Aplikacja – aplikacja mobilna Medu, oprogramowanie instalowane na urządzeniu mobilnym, za pośrednictwem którego świadczona jest Usługa, dostępna w Google App Store oraz Apple Store, która umożliwia realizację Usług.
  10. Serwis Usług – platforma sprzedażowa Usługodawcy dostępna pod adresem joinmedu.com , która umożliwia założenie Konta, złożenie Zamówienia na Usługi oraz Produkty, zawarcie Umowy oraz realizację Umowy.
  11. Subskrypcja – umowa, której przedmiotem jest odpłatne udostępnienie Klientowi wybranej Usługi na określony czas (subskrypcja). Umowa zawarta jest w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie przez Usługodawcę oferty Klienta.
  12. Umowa sprzedaży – umowa, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, zawierana za pośrednictwem Serwisu. Umowa zawarta jest w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie przez Usługodawcę oferty Klienta.
  13. Produkt – rzecz materialna w rozumieniu art. 45 kodeksu cywilnego;
  14. Wartość nominalna - wartość Usługi lub Produktu sprzedawanych w cenach nieuwzględniających promocji, rabatów, udostępniana w Serwisie Usług lub Aplikacji.
  15. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta lub innych podmiotów za pośrednictwem Serwisu Usług w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane Usługodawcy za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające w swej istocie bezpośrednio do zawarcia Umowy z Usługodawcą. Złożenie Zamówienia Usługodawcy przez Klienta stanowi ofertę nabycia Usługi lub Produktu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
  17. Polityka Prywatności – dokument zawierający informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz regulacje odnoszące się do wykorzystywania przez Serwis Usług oraz Serwis plików typu cookie, dostępny pod adresem joinmedu.com/pl-pl/polityka-prywatnosci..
  18. Kodeks cywilny – Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740).
  19. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344).
  20. Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287).
  21. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNCYCH

  1. Funkcjonalność Serwisu Usług. Serwis Usług umożliwia Klientom: założenie Konta za pośrednictwem Formularza rejestracji, prowadzenie i utrzymywanie Konta, złożenie Zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia (wykupienie subskrypcji) oraz finalizację Zamówienia poprzez złożenie oferty Usługodawcy, a także realizację Umowy sprzedaży, zapisania się na Newsletter marketingowy, o ile Usługodawca udostępnia taką możliwość.
  2. Funkcjonalność Aplikacji. Aplikacja umożliwia Klientom: założenie Konta za pośrednictwem Formularza rejestracji, prowadzenie i utrzymywanie Konta, złożenie Zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia bezpośrednio w Aplikacji lub poprzez przekierowanie do Serwisu, w zależności od uznania Usługodawcy oraz finalizację Zamówienia poprzez złożenie oferty Usługodawcy, a także realizację Umowy w zakresie uzyskania dostępu do Usługi, zapisania się na Newsletter marketingowy, o ile Usługodawca udostępnia taką możliwość.
  3. Konto Klienta. Korzystanie z Konta możliwe jest po skutecznym wypełnieniu Formularza rejestracji. Założenie Konta jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia Umowy. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe korzystanie ze swojego Konta, w szczególności za korzystanie z niego w sposób sprzeczny z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym Regulaminem. Klient obowiązany jest do nieudostępniania swojego Konta innym Klientom ani osobom trzecim niezależnie od podstawy prawnej udostępnienia Konta. Klient nie może korzystać z Konta innego Klienta.
  4. Newsletter marketingowy. Klient ma możliwość zapisania się na Newsletter marketingowy, o ile Usługodawca przewiduje taką możliwość. W tym celu Klient powinien podać swoje imię oraz adres e-mail i wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera, przy czym zgoda ta może być w każdym czasie wycofana przez Klienta. Więcej informacji na temat Newslettera marketingowego, w szczególności w zakresie przetwarzania danych osobowych zapisanych Klientów, znajduje się w Polityce prywatności.
  5. Formularz zamówienia w Aplikacji. Udostępnienie formularza Zamówienia w Aplikacji przez Usługodawcę nie jest obowiązkowe i zależy od jego indywidualnej decyzji. Jeżeli taka opcja zostanie udostępniona, to korzystanie przez Klienta Aplikacji z Formularza zamówienia rozpoczyna się w momencie wybrania Usługi i jej dodania do koszyka w zakładce „Subskrypcje”. Złożenie Zamówienia następuje niezwłocznie po wypełnieniu Formularza zamówienia i zaznaczeniu pola oznaczonego jako potwierdzenie zamówienia. W Formularzu zamówienia konieczne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko osoby fizycznej, e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania. Opcjonalnie Klient może podać nazwę firmy i numer NIP, aby otrzymać fakturę VAT. Złożenie Zamówienia wymaga akceptacji Regulaminu oraz potwierdzenia zapoznania się z Polityką prywatności.
  6. Formularz zamówienia w Serwisie. Korzystanie przez Klienta Serwisu z Formularza zamówienia rozpoczyna się w momencie wybrania Usługi i jej dodania do koszyka. Złożenie Zamówienia następuje niezwłocznie po wypełnieniu Formularza zamówienia i zaznaczeniu pola oznaczonego jako potwierdzenie zamówienia. W Formularzu zamówienia konieczne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko osoby fizycznej, e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania. Opcjonalnie Klient może podać nazwę firmy i numer NIP, aby otrzymać fakturę VAT. Złożenie Zamówienia wymaga akceptacji Regulaminu oraz potwierdzenia zapoznania się z Polityką prywatności.
  7. Odpłatność korzystania z Serwisu Usług oraz Aplikacji. Korzystanie z funkcjonalności udostępnionej przez Usługodawcę w Serwisie Usług oraz Aplikacji jest co do zasady nieodpłatne. Obowiązek zapłaty powstaje w związku z zawarciem Umowy sprzedaży lub zamówieniem Subskrypcji.
  8. Okres świadczenia usług. Usługa Konto świadczona jest Klientowi przez czas nieoznaczony. Usługi udostępnione odpłatnie przez Usługodawcę na podstawie Umowy świadczone są przez okres czasu wybrany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
  9. Pozytywne warunki techniczne korzystania z Serwisu Usług oraz Aplikacji. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisu Usług oraz Aplikacji jest możliwe po spełnieniu przez Klienta wszystkich poniższych warunków technicznych:
   • posiadanie systemu operacyjnego Windows/Linux z konsolą graficzną lub Mac OS; a w przypadku Aplikacji – system operacyjny Android 5.0 Lollipop lub nowszy albo, dla systemu iOS, system operacyjny iOS 12.0 lub nowszy,
   • posiadanie dostępu do Internetu,
   • posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail),
   • korzystanie z urządzenia końcowego wyposażonego w kartę graficzną obsługującą rozdzielczość poziomą powyżej 1024 pikseli,
   • korzystanie z jednej z następujących przeglądarek: Internet Explorer 10 lub jego późniejsza forma (EDGE), Firefox 16, Chrome 26, Safari 6.1, Opera 15,
   • włączona obsługa JavaScript oraz plików cookie.
  10. Negatywne warunki techniczne korzystania z Serwisu Usług oraz Aplikacji. Używanie przestarzałych i nieaktualnych systemów operacyjnych lub przeglądarek internetowych może wpłynąć na brak możliwości korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu Usług oraz Aplikacji. Włączone dodatki blokujące niechciane reklamy mogą wpłynąć negatywnie na działanie Serwisu Usług i utrudnić lub uniemożliwić złożenie Zamówienia.
  11. Obowiązki Klienta związane z korzystaniem z Serwisu Usług oraz Aplikacji. Klient obowiązany jest do korzystania z Serwisu Usług oraz Aplikacji w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego, mając także na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, godności oraz praw własności intelektualnej osób trzecich. Klienta obowiązuje bezwzględny i nieograniczony w czasie i miejscu zakaz dostarczania jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
  12. Prace konserwacyjne. Usługodawcy przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia dostępności Serwisu Usług lub Aplikacji w związku z przeprowadzaniem niezbędnych prac konserwacyjnych lub mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych Klienta oraz w sposób zapewniający jak najmniejszą uciążliwość dla Klienta.
  13. Bezpieczeństwo. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku z działaniem Serwisu Usług oraz Aplikacji, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług elektronicznych.
  14. Wyłączenie odpowiedzialności Usługodawcy za działanie Serwisu Usług oraz Aplikacji. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi korzystanie z Serwisu lub Aplikacji i oferowanych za jego pośrednictwem Usług elektronicznych oraz niedostępności Serwisu Usług lub Aplikacji z powodu siły wyższej.
  15. Reklamacje Usług elektronicznych. Wszelkie reklamacje odnoszące się do Usług elektronicznych mogą być składane w formie elektronicznej na adres e-mail: contact@joinmedu.com lub też pisemnie na adres Medu sp. z o.o., 38-450 Dukla, ul. Żwirki i Wigury 1. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni.
 4. ISTOTNE INFORMACJE PRZED ZAWARCIEM UMOWY

  1. Zaproszenie do zawarcia Umowy. Ogłoszenia, cenniki, reklamy i inne informacje o Usługach uwidocznione w Serwisie Usług lub Aplikacji stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
  2. Cena Usług/Produktów. Cena Usług lub Produktów wskazana na stronie Serwisu Usług lub w Aplikacji jest kwotą brutto, podana jest w nowych złotych polskich i zawiera wszystkie elementy składowe, w tym podatek VAT. Usługodawca nie dolicza żadnych dodatkowych opłat.
  3. Prawa autorskie – treści w Serwisie Usług oraz Aplikacji. W Serwisie Usług oraz w Aplikacji znajdują się treści chronione prawem autorskim i prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Serwisie Usług, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, filmy itp.). Klient zobowiązany jest do przestrzegania praw własności intelektualnej (w tym autorskich praw majątkowych) przysługujących Usługodawcy oraz podmiotom trzecim. W szczególności zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie wyżej wskazanej treści, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Usługodawcy.
  4. Prawa autorskie – treści udostępnione Klientowi. Wszelkie materiały, w tym materiały edukacyjne, udostępniane Klientom w związku z realizacją Usługi stanowią własność Usługodawcy i są objęte ochroną, która wynika z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 ze zmianami). Użytkownicy nie są uprawnieni do jakiegokolwiek wykorzystywania otrzymywanych materiałów, za wyjątkiem wykorzystywania do nauki własnej. Klient w szczególności nie jest uprawniony do wyświetlania, powielania w całości ani w części, przedrukowania ani przekazywania osobom trzecim otrzymywanych materiałów, w tym nagrań oraz plików tekstowych.
  5. Koszty porozumiewania się na odległość. Klient ponosi zwykłe koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość i nie jest obciążany dodatkowymi kosztami przez Usługodawcę.
  6. Akcje promocyjne, gratisy. Usługodawca może organizować akcje promocyjne polegające w szczególności choć niewyłącznie na przyznawaniu gratisów do zakupionych Usług lub Produktów czy okazjonalnym przecenianiu Usług lub Produktów. Usługodawca informuje o aktualnie organizowanych akcjach promocyjnych na stronach Serwisu Usług, Aplikacji lub w mediach społecznościowych.
  7. Utrwalenie i udostępnienie treści Umowy. Klient ma możliwość przechowywania istotnych informacji związanych z Umową w następujący sposób:
   • potwierdzenie Zamówienia otrzymane na wskazany adres e-mail,
   • niniejszy Regulamin w wersji pdf do pobrania pod adresem joinmedu.com/regulamin.pdf oraz jako załącznik do wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie i przyjęcie Zamówienia,
   • formularz odstąpienia od umowy, stanowiący Załącznik do niniejszego regulaminu, dostępny pod adresem joinmedu.com/regulamin.pdf oraz jako załącznik do wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie i przyjęcie Zamówienia.
 5. WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO KURSÓW

  1. Ostrzeżenie. Usługodawca informuje, że wszystkie Kursy mogą w swoich treściach prezentować opisy, zdjęcia oraz filmy medycznych przypadków, które mogą mieć charakter niepokojący lub drastyczny, prezentować wizerunek krwi, ludzkich tkanek, narządów, otwartych ran, części ciała itp. Treści takie mogą być zamieszczane przez Usługodawcę pod warunkiem ich edukacyjnego charakteru. Klient, decydując się na rejestrację Konta, jest świadom, że takie treści mogą pojawić się w ramach świadczonych Usług i nie przysługują mu z tego tytułu żadne roszczenia, w tym w ramach zadośćuczynienia za doznaną krzywdę albo naruszenia dóbr osobistych.
  2. Niezbędnik. Z chwilą rejestracji Konta Klient dostaje dostęp do bezpłatnego Kursu pt. „Niezbędnik”. Usługa dostępu do tego Kursu przyznawana jest każdemu zarejestrowanemu Klientowi na czas posiadania Konta w Serwisie Usług lub Aplikacji. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia odpłatności za ww. Kurs albo za jego część. W takim wypadku wprowadzenie odpłatności nastąpi w trybie zmiany niniejszego Regulaminu.
  3. Forma dostępu do Usługi. Przez cały okres trwania Usługi, Klient posiada dostęp do wszystkich materiałów dostępnych w ramach wybranej Usługi (Kursu).
  4. Treści dostępne w ramach Kursu. O programie Kursu decyduje wyłącznie Usługodawca, wedle własnego uznania. Kursy mogą zawierać w szczególności nagrania filmowe, dźwiękowe oraz tekst pisany, interaktywne quizy lub zadania albo niektóre lub pojedynczą formę wyrazu. Klient zobowiązany jest do zapoznania się każdorazowo z opisem Kursu, dostępnym w Aplikacji lub Serwisie.
  5. Czas dostępu do Kursu. Dostęp do Kursu udzielany jest na okres wskazany w Opisie i jest liczony od dnia dokonania Subskrypcji. Utrata dostępu do Usługi pozostaje bez wpływu na dostęp do Konta, chyba że Klient wypowie umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w zakresie Konta.
  6. Obowiązywanie Umowy w zakresie Usług. Umowa dostępu do Usług (Subskrypcja) zostaje rozwiązana po upływie okresu, na jaki została zawarta. Klient ma prawo wykupienia dostępu do Kursu na dalsze okresy poprzez złożenie odpowiedniego Zamówienia.
  7. Zakres przetwarzania danych z Aplikacji. Licencja. W ramach Aplikacji Użytkownicy zapoznają się z treściami tam umieszczonymi, a także korzystają z zadań przygotowanych przez Usługodawcę gier, quizów i innych zadań. Zadania Klientów mogą również polegać na przesyłaniu zdjęć lub filmów wykonanych poleceń. Klient, przesyłając zdjęcia lub filmy wykonanych poleceń do Usługodawcy, udziela mu tym samym nieograniczonej terytorialnie, bezterminowej licencji na wykorzystanie tych zdjęć lub filmów na potrzeby analityczne Usługodawcy, a także w celu ulepszania Aplikacji, w tym ulepszenia wykorzystanego w niej algorytmu, a także w celach edukacyjnych w tym samym lub w innym Kursie lub w ramach innych przedsięwzięć edukacyjnych Usługodawcy. Usługodawca może te materiały wykorzystywać tylko w sposób, w którym nie dochodzi do ujawnienia danych osobowych Klientów. Klient zobowiązany jest przesyłać zdjęcia lub filmy w taki sposób, aby wizerunek Uczestnika nie był utrwalony w ramach przesłanych materiałów.
  8. Postępy w nauce. W ramach Aplikacji Klient ma możliwość śledzenia swoich postępów w nauce poprzez śledzenie wyników poszczególnych zadań, quizów itp. Na podstawie sposobu korzystania z Aplikacji Usługodawca może przyznać Klientowi Odznaki w ramach każdego z Kursów. Klient ma także dostęp do Kalendarza, w którym może śledzić czas poświęcony na naukę w ramach danego Kursu. Klient ma dostęp wyłącznie do swoich postępów w nauce i nie ma możliwości porównania swoich wyników z wynikami innych Klientów. W niektórych przypadkach Usługodawca może jednak stworzyć możliwość przeglądania zadań wykonanych przez innych Klientów, w szczególności w zakresie zadań utrwalonych za pomocą zdjęcia lub filmu. W takim wypadku jednak dane osobowe innych Klientów są ukryte.
  9. Przedmioty materialne jako dodatek do Kursu. W przypadku wybranych Kursów Uczestnik otrzyma w ramach ceny Subskrypcji od Usługodawcy Produkty fizyczne, które są niezbędne do zrealizowania poleceń Usługodawcy (np. pad chirurgiczny, trenażer). Wraz z zawarciem umowy Subskrypcji zostaje wówczas zawarta umowa sprzedaży Produktu.
  10. Certyfikaty i świadectwa. Usługodawca może wprowadzić możliwość uzyskania Certyfikatu, świadectwa lub dyplomu za ukończenie Kursu. Dokument jest wydawany wyłącznie w sytuacji, w której jego wydanie zostało przewidziane w Opisie Kursu. W takim wypadku warunki jego uzyskania będą udostępnione przez Usługodawcę w Serwisie lub Aplikacji.
 6. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY

  1. Wybór Usługi. Klient, za pośrednictwem Serwisu Usług lub Aplikacji w zakładce „Subskrypcje”, może zamówić dostęp do wszystkich lub wybranych Usług. Złożenie Zamówienia wymaga wybrania przez Klienta Usługi, a następnie przejścia do następnego kroku. W następnym kroku Klient może dodać Usługę do koszyka, a następnie wybrać opcję „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, aby przejść bezpośrednio do panelu płatności.
  2. Wybór Produktu. Aby zamówić Produkt Klient dodaje go do koszyka, a następnie, w celu finalizacji zamówienia, wybiera opcję „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, aby przejść bezpośrednio do panelu płatności. Produkty mogą być zamawiane wyłącznie w Serwisie.
  3. Podanie danych. W przypadku gdy Klient ukończył 15 lat, ale nie ukończył 18 lat, zobowiązany jest do załączenia zgody przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy.
  4. Wybór metody płatności. W celu opłacenia Zamówienia Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
   1. w Serwisie Usług:
    - Przelewy24.pl , prowadzonego przez PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań;
    - Stripe.com, prowadzonego przez Stripe Dublin, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, D02 H210, Irlandia
   2. w Aplikacji:
    - Google Pay, prowadzonego przez Google Ireland, z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
    - Apple Pay, prowadzonego przez Apple Inc. z siedzibą w Cupertino w USA.
  5. Zawarcie Umowy. Umowa o udostępnienie Usługi oraz Umowa sprzedaży zawarte są z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie przez Usługodawcę oferty Klienta.
  6. Akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności, zapis na Newsletter. Przed złożeniem Zamówienia Klient zobowiązany jest do akceptacji niniejszego Regulaminu oraz potwierdzenia zapoznania się z Polityką Prywatności. Klient może ponadto wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach (Newsletter) drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie w Formularzu zamówienia odpowiedniego checkboxa .
  7. Dostęp do Usług. Po zaksięgowaniu płatności wynikającej z Umowy na Koncie Klienta aktywowany zostaje dostęp do wybranych Usług. Usługi Kursów online dostępne są wyłącznie w Aplikacji.
  8. Termin realizacji Usługi. Usługodawca udziela dostępu do Usług w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od otrzymania potwierdzenia płatności za Usługę, z zastrzeżeniem pkt. VII ust. 1, kiedy Zamówienie zostanie zrealizowane po upływie 14 dni. W wyjątkowych okolicznościach takich jak w szczególności okresy świąteczne, udostępnienie Usługi może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze. W przypadku gdy Klient będący Konsumentem nie wyraził zgody na natychmiastowe świadczenie Usługi, Usługa jest realizowana w terminach rozpoczynających bieg po upływie 14 dni od jej zawarcia.
  9. Termin realizacji zamówienia Produktów. Termin wysłania przez Usługodawcę Produktu (w tym Produktu zamówionego w ramach Usługi) wynosi od 1 do 7 Dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku Usługodawcy, chyba że w opisie danego Produktu albo w trakcie składania Zamówienia przez Kupującego podano inny termin wysyłki.
  10. Wybór sposobu Dostawy. W przypadku zakupu Produktów, w tym zakupu Produktów w ramach Usługi, Klient wybiera sposób Dostawy spośród następujących udostępnionych przez Sprzedawcę:
   • Dostawa kurierem;
  11. Koszty Dostawy. Koszty Dostawy są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia w Serwisie lub Aplikacji. Koszty te są uzależnione od wybranej przez Klienta metody zapłaty, Dostawy, jak również aktualnych promocji. Koszty te wskazane są również w Aplikacji lub Serwisie.
  12. Odbiór Produktu. W chwili odbioru Produktu Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki. W przypadku stwierdzenie niedoborów lub uszkodzeń, Klient zobligowany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Dostawcy, w szczególności sporządzić wspólnie z Dostawcą protokół szkody.
  13. Skutki niedostępności Produktu. W przypadku wystąpienia braku zamówionego przez Klienta Produktu albo gdy zamówiony Produkt jest chwilowo niedostępny, Usługodawca poinformuje Klienta o tym fakcie poprzez kontakt na podany przez Klienta numer telefonu lub adres e-mail. W sytuacji, gdy Klient nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia w innej formie w terminie 14 dni (np. poprzez zamianę Produktu na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie), Umowa sprzedaży zostanie anulowana w całości lub jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, zostanie zrealizowana z Produktem zastępczym dostarczonym przez Usługodawcę. Klient jest przy tym świadom, że do ukończenia niektórych Kursów, a w szczególności wybranych zadań i ćwiczeń, posiadanie Produktu może być konieczne.
  14. Skutki braku płatności. Umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu w terminie 9 dni od złożenia Zamówienia, w przypadku nieotrzymania przez Usługodawcę zapłaty.
 7. USTAWOWE PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy. Klient będący Konsumentem, na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów wskazanych w art. 33, art. 34 Ustawy o prawach konsumenta, w terminie 14 dni licząc od zawarcia Umowy, przy czym do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
  2. Wyłączenie prawa odstąpienia od Umowy z uwagi na zgodę na wykonanie Usługi w całości. Zgodnie z art. 38 pkt 1 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
  3. Utrata prawa odstąpienia. Usługodawca wskazuje, że wyrażenie przez Klienta zgody na wykonanie w pełni Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy oraz wykonanie tej Usługi przez Usługodawcę, skutkuje utratą prawa odstąpienia od Umowy.
  4. Pełne wykonanie usługi. Przez pełne wykonanie Usługi należy rozumieć udostępnienie Klientowi Usługi w postaci dostępu do całości wybranej Usługi, tj. w szczególności przyznanie dostępu do całości Kursu oraz udostępnienie powiązanych materiałów, w tym wysyłkę Produktów stanowiących element Kursu.
  5. Wyłączenie prawa odstąpienia od Umowy z uwagi na zgodę na rozpoczęcie wykonania Usługi. Zgodnie z art. 38 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Usługodawca wskazuje, że wyrażenie przez Klienta zgody na rozpoczęcie spełnienia świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy skutkuje utratą prawa odstąpienia od Umowy.
  6. Sposób odstąpienia od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu lub w innej formie zgodnej z Ustawą o prawach konsumenta.
  7. Skutek odstąpienia od Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy złożone, zanim Usługodawca przyjął Zamówienie, sprawia, że oferta złożona przez Konsumenta przestaje go wiązać a do zawarcia Umowy nie dochodzi.
  8. Zwrot płatności. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z Ustawy o prawach konsumenta.
  9. Sposób zwrotu płatności. Usługodawca dokonuje zwrotu zapłaty dokonanej przez Konsumenta takim samym sposobem płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu zapłaty, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. PROGRAM PUNKTOWY MEDUCOIN

  1. Meducoin. Dla Klientów posiadających zarejestrowane Konto Usługodawca wprowadza program punktowy Meducoin. W ramach programu Klient może zdobywać punkty (Meducoiny) za wybrane osiągnięcia i wyniki, wskazane w Aplikacji lub Serwisie Usług.
  2. Korzyści.Użytkownicy , którzy uzbierają wskazaną przez Usługodawcę ilość Meducoinów są uprawnieni do otrzymania dodatkowych zniżek, promocji lub kuponów na Usługi lub Produkty. Zasady uzyskania tych korzyści będą wskazywane każdorazowo przez Usługodawcę, wedle jego uznania.
  3. Ograniczenie. W ciągu 24 godzin Klient jest uprawniony do zdobycia nie więcej niż 20 (dwudziestu) Meducoinów. Po osiągnięciu tej liczby możliwość zdobywania kolejnych Meducoinów zostanie zablokowana do kolejnego dnia.
  4. Wyłączenie zastosowania ustawy o usługach płatniczych. Meducoiny nie stanowią pieniądza elektronicznego w rozumieniu Ustawy o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. 2011 Nr 199 poz. 1175).
  5. Brak możliwości wymiany na pieniądze. Meducoiny nie podlegają wymianie na pieniądze.
  6. Zakończenie świadczenia usługi Konta. W przypadku zakończenia świadczenia usługi Konta Klient traci zebrane Meducoiny. Ponowna rejestracja Konta nie powoduje przywrócenia utraconych Meducoinów.
  7. Nieważność przyznania Meducoinów. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę, że Meducoin został przyznany Klientowi w sposób nieważny, w wyniku błędu lub pomyłki, Usługodawca będzie uprawniony do unieważnienia tak przyznanego Meducoina i usunięcia go z Profilu Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty e-mail.
  8. Zwrot Produktu. W przypadku, gdy Klient dokona zwrotu Produktu, za który otrzymał Meducoiny, to Meducoiny związane z tą transakcją zostaną automatycznie usunięte (anulowane) przez Usługodawcę z posiadanego przez Klienta Profilu.
  9. Błędne nieprzyznanie Meducoina. W przypadku, gdy Klientowi nie został przyznany Meducoin, który powinien zostać przyznany zgodnie z Regulaminem, regulaminem odrębnym lub warunkami wskazanymi w Aplikacji lub Serwisie, może on zgłosić do Usługodawcy stosowne zgłoszenie reklamacyjne. W tym celu Klient powinien wysłać do Usługodawcy zgłoszenie reklamacyjne wraz ze wskazaniem podstawy przyznania Meducoina (np. odpowiedniego regulaminu opublikowanego przez Usługodawcę) lub informacją o numerze takiego dokumentu bądź numerze złożonego zamówienia w Serwisie Usług, bądź podanie okoliczności wykazujących błędne unieważnienie Meducoina. Reklamacja zostanie przez Usługodawcę rozpoznana w terminie nie później niż 14 dni od dnia jej otrzymania.
 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY I TRYB REKLAMACYJNY

  1. Odpowiedzialność Usługodawcy związana z wykonaniem Umowy. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie Umowy na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem odrębności wynikających z Regulaminu.
  2. Charakter prawny informacji udzielanych przez Usługodawcę. Usługodawca w ramach świadczonej Usługi oferuje materiały (kursy, checklisty, quizy, nagrania i inne), których celem jest odpowiednie przygotowanie do egzaminów w ramach studiów medycznych lub doskonalenie już posiadanych umiejętności. Skuteczność Kursów zależy od pracy własnej Klienta, jego umiejętności, systematyczności oraz zdolności przyswajania wiedzy i sprawności manualnej. Usługodawca w żadnym zakresie nie gwarantuje, że ukończenie Kursu umożliwi pomyślne zaliczenie jakichkolwiek egzaminów, kolokwiów, czy testów. Ukończenie Kursów w żadnym wypadku nie oznacza również nabycia jakichkolwiek uprawnień do świadczenia usług medycznych; Kursy mają wyłącznie charakter pomocniczy. Kursy nie gwarantują również dostania się ani pomyślnego przebiegu studiów na kierunkach medycznych. Przekazywane informacje stanowią jedynie pomoc naukową, która mogą być korzystne w przebiegu edukacji Klienta.
  3. Forma reklamacji. Reklamacje z tytułu odpowiedzialności Usługodawcy za należyte wykonanie Umowy, Konsument może złożyć w formie elektronicznej poprzez wysłanie e-maila na adres contact@joinmedu.com lub też pisemnie na adres Medu sp. z o.o., 38-450 Dukla, ul. Żwirki i Wigury 1.
  4. Treść zgłoszenia reklamacyjnego. Usługodawca rekomenduje, aby zgłoszenie reklamacyjne zawierało w szczególności następujące informacje:
   • dane kontaktowe Konsumenta składającego reklamację (imię, nazwisko, adres i telefon kontaktowy),
   • reklamowana Usługa oraz numer Zamówienia,
   • szczegółowy opis nienależytego wykonania Umowy,
   • dowód potwierdzający zawarcie Umowy,
   • reklamacyjne żądanie Klienta.
   Zawartość reklamacji, o której mowa powyżej, ma charakter zalecenia i nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonych z jej pominięciem, ale może utrudnić lub wydłużyć jej rozpatrzenie.
  5. Termin rozpatrzenia reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Usługodawcę.
 10. ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUGI ELEKTRONICZNEJ KONTO

  1. Wypowiedzenie przez Klienta. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w zakresie Profilu bez wskazywania przyczyn przez przesłanie właściwego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@joinmedu.com lub też pisemnie na adres Medu sp. z o.o., 38-450 Dukla, ul. Żwirki i Wigury 1. Usługa elektroniczna w takim wypadku samoczynnie wygasa po upływie 7 dni roboczych od doręczenia Usługodawcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu, chyba że Strony umowy ustalą krótszy termin jej wypowiedzenia.
  2. Wypowiedzenie Konsumentowi przez Usługodawcę. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w zakresie Konta w przypadku, gdy Klient będący Konsumentem obiektywnie narusza Regulamin, a w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej w takim wypadku samoczynnie wygasa po upływie 3 dni kalendarzowych od dnia złożenia przez Usługodawcę Klientowi będącego Konsumentem oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu. Oświadczenie to może zostać złożone Konsumentowi także za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  3. Skutki zakończenia Usługi elektronicznej. Klient ma świadomość, że wypowiedzenie Usługi elektronicznej dostępu do Konta i jego prowadzenia skutkuje niemożliwością wykonania przez Usługodawcę Usługi, bez prawa do zwrotu wpłaconych i należnych środków pieniężnych.
 11. DANE OSOBOWE

  1. Administrator danych. Administratorem danych osobowych Klientów jest Usługodawca.
  2. Cel przetwarzania danych. Dane osobowe przetwarzane są w celu: założenia Profilu, złożenia Zamówienia, wykonania Umowy, rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, obsługi złożonego zapytania, komunikacji z Klientem.
  3. Uprawnienia Klienta. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, przenoszenia, złożenia sprzeciwu w przypadku świadczenia usług marketingowych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego administratora, wycofania zgody, o ile podstawą przetwarzania danych jest zgoda, ograniczenia przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne do realizacji poszczególnych celów.
  4. Pozostałe informacje o przetwarzaniu danych. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych Klienta znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: joinmedu.com/pl-pl/polityka-prywatnosci.
 12. ZMIANY REGULAMINU

  1. Zmiany Regulaminu. Usługodawca może dokonywać zmian treści niniejszego Regulaminu w przypadku:
   • zmiany zakresu i sposobu świadczenia oferowanych Usług w Aplikacji lub Serwisie Usług;
   • zapewnienia bezpieczeństwa informacji, jakie są pozyskiwane lub przetwarzane;
   • zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które mają wpływ na treść Regulaminu;
   • konieczności dostosowania zasad prowadzenia Serwisu Usług lub Aplikacji do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z decyzji właściwego w zakresie prowadzenia przez Usługodawcę organu administracji publicznej lub − orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Usługodawcy wpływającego na wzajemne prawa i obowiązki Stron;
   • konieczności dokonania korekty oczywistych omyłek lub błędów pisarskich albo uzupełnienia luk lub nieścisłości w Regulaminie niedających się usunąć w wyniku wykładni zawartych postanowień;
   • połączenia, podziału albo przekształcenia Usługodawcy albo zmiana innych danych identyfikacyjnych Usługodawcę wskazanych w niniejszym Regulaminie (w zakresie niezbędnym do aktualizacji takich danych);
   • zaistnienia innych, wyłącznie ważnych przyczyn.
  2. Poinformowanie o zmianie Regulaminu. Informacja o zakresie zmian Regulaminu oraz dniu wejścia zmian w życie zostanie udostępniona Klientowi w jego Koncie, nie później niż na 2 tygodnie przed wejściem w życie zmian Regulaminu. Niezależnie Klient może otrzymać informacje w formie elektronicznej.
  3. Wejście w życie zmian Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie od dnia wskazanego przez Usługodawcę i odnoszą skutek wobec Klientów, którzy zawrą Umowę od dnia wejścia zmian w życie. Zmiany odnoszą również skutek wobec Klientów, którzy w dniu wejścia zmian korzystają z Usługi, w przypadku, gdy: zmiany skutkują przyznaniem Klientowi nowych uprawnień, nakładają na Klienta nowe obowiązki, którymi Klient może być obciążony wyłącznie z woli Klienta bądź pozostają bez istotnego wpływu na prawa i obowiązki Klienta.
  4. Zmiana Regulaminu a prawo wypowiedzenia Umowy. W przypadku gdy zmiana Regulaminu skutkuje nałożeniem na Klienta wyłącznie nowych obowiązków, z których wykonania Klient nie może zrezygnować, z zastrzeżeniem zmian wynikających z przyczyn wskazanych w ust. 1 lit. c) i d), albo ogranicza dotychczas przyznane prawa, Klient uprawniony jest do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy ze skutkiem na koniec drugiego pełnego tygodnia liczonego od dnia otrzymania przez Usługodawcę Wypowiedzenia. W takim przypadku zmiany nie odnoszą skutku wobec Klienta.
 13. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

  1. Informacja o polubownej możliwości rozwiązania sporu. Spór wynikający z Umowy zawartej pomiędzy Klientem a Usługodawcą może zostać zakończony polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Udział Usługodawcy w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest dobrowolny, a przekazywane poniżej informacje nie stanowią zobowiązania Usługodawcy do wzięcia udziału w takim postępowaniu. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Usługodawca każdorazowo przekaże Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo o odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Jeżeli Usługodawca nie złożył żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
  2. Stały sąd polubowny. Na zasadach określonych w Ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, pod rozstrzygnięcie stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej może być poddany na wniosek Konsumenta spór o prawa majątkowe wynikające z Umowy zawartej pomiędzy Konsumentem a Usługodawcą.
  3. Działania Inspekcji Handlowej. Na zasadach określonych w Ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, jeżeli przemawia za tym charakter sprawy, Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej podejmuje działania mające na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego pomiędzy Konsumentem a Usługodawcą poprzez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu. Postępowanie wszczyna się na wniosek Konsumenta, złożony do Wojewódzkiego Inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę.
  4. Bezpłatne poradnictwo konsumenckie. Konsument może również zwrócić się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, do którego zadań należy w szczególności zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów oraz występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.
  5. Inne informacje prawne. Zasady i procedury dostępu do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określane są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w Ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich) lub w regulacjach stosowanych przez podmioty uprawnione w ramach rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności, w obowiązujących w tych podmiotach regulaminach. Konsument może również uzyskać informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowych, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (w szczególności: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php).
  6. Platforma ODR. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Konsument może wnieść skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR.
 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Kontakt. O ile postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, wszelka korespondencja powinna być kierowana na następujący adres Usługodawcy: Medu sp. z o.o., 38-450 Dukla, ul. Żwirki i Wigury 1Z Usługodawcą można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: contact@joinmedu.com.
  2. Klauzula salwatoryjna. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
  3. Właściwość sądu. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów związanych z przedmiotem niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy według przepisów ogólnych.
  4. Stosowane przepisy i postanowienia Umów. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium RP, a także postanowienia innych zaakceptowanych przez Klienta w ramach Serwisu wzorców umownych na zasadzie art. 6 Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. Strony wyłączają zastosowanie niniejszej Konwencji do umów zawartych na podstawie Regulaminu.
  5. Wybór prawa a uprawnienia konsumenckie. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Klienta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy między Klientem a Usługodawcą, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku prawa wyboru.
  6. Wejście w życie Regulaminu. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2022 r. Regulamin znajduje zastosowania do Umów zawartych od dnia jego wejścia w życie.
Our site uses cookies for statistical purposes and to make the site easier to use. These settings can always be changed